Blob


1 **/*.html
2 **/*.o
3 **/*.sha256
4 **/*.tar.gz
5 totp